کاربرد شبکه¬های عصبی در کنترل سیستم¬های دینامیکی

کاربرد شبکه¬های عصبی در کنترل سیستم¬های دینامیکی

دانلود پایان نامهکاربرد شبکه­های عصبی در کنترل سیستم­های دینامیکی برای بچه های کامیپوتر نرم افزار
چکیده
در این پایان­نامه به معرفی شبکه­های عصبی مصنوعی و انواع ساختارهای آنها به طور مفصل می پردازیم. در ابتدا شبکه های عصبی بیولوژیکی و نرون های شبکه های عصبی طبیعی و طرزکار آنها نشان داده شده است. سپس مدل مصنوعی این نرون ها و ساختار آنها، مدل ریاضی آنها شبکه های عصبی مصنوعی و نحوه آموزش، بکارگیری این شبکه ها به همراه انواع روش های…